Najlepsze strony Internetowe w Norwegii!

1. Warunki ogA?lne
Niniejsza Polityka PrywatnoAi??ci informuje o sposobach ochrony danych osobowych uA?ytkownikA?w serwisu znajdujAi??cego siAi?? pod adresem elektronicznym www.hoggermayer.com zwanego dalej ai??zSerwisemai???.
Administratorem danych osobowych UA?ytkownikA?w Serwisu jest Coobers JAi??drzej Majko z siedzibAi?? w GdaAi??sku (80ai??i??034) ul. Anny Jagiellonki 48/6, posiadajAi??ca numer statystyczny REGON: 221527029, numer identyfikacji podatkowej (NIP): 583-294-71-55.
ZawartoAi??Ai?? stron Serwisu stanowi wAi??asnoAi??Ai?? Administratora danych i jest prawnie chroniona.
W celu korzystania z Serwisu uA?ytkownik powinien posiadaAi?? komputer lub urzAi??dzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalajAi??cym na przeglAi??danie stron internetowych oraz dostAi??p do Sieci Internet. DostAi??p do Serwisu moA?e odbywaAi?? siAi?? przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglAi??darek internetowych.
Administrator oAi??wiadcza, A?e strony Serwisu sAi?? wolne od treAi??ci naruszajAi??cych prawa osA?b trzecich lub obowiAi??zujAi??ce przepisy prawa, a w szczegA?lnoAi??ci od treAi??ci zawierajAi??ce informacje, ktA?re powodujAi?? lub stanowiAi?? zagroA?enie prywatnoAi??ci lub bezpieczeAi??stwa jakichkolwiek osA?b, zawierajAi?? informacje promujAi??ce nielegalne dziaAi??ania bAi??dA? zachowania, ktA?re sAi?? obraA?liwe, stanowiAi?? groA?bAi??, sAi?? nieprzyzwoite, zniesAi??awiajAi??ce lub oszczercze, wzbudzajAi??cych rasizm, przeAi??ladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bAi??dA? religijnych, promujAi??cych lub sprzyjajAi??cych dziaAi??aniom przestAi??pczym, naruszajAi??cych prawa osA?b trzecich, w tym prawa wAi??asnoAi??ci intelektualnej lub stanowiAi??ce innAi?? formAi?? naruszenia dA?br prawnie chronionych.

malaria tablets us online.
2. Definicje
Administrator danych przetwarza dane osobowe uA?ytkownikA?w w celu i zakresie niezbAi??dnym dla korzystania przez nich z Serwisu, przede wszystkim w celu posiadania indywidualnego konta uA?ytkownika, publikowania ogAi??oszeAi??, kontaktowania siAi?? z ogAi??oszeniodawcami, kierowania do administratora danych osobowych zapytaAi?? o wspA?Ai??pracAi?? w zakresie reklamy. Administrator danych przetwarza dane osA?b odwiedzajAi??cych Serwis, ktA?re dokonujAi?? zakupu oferowanych przez Administratora produktA?w (np. kalendarze). Przetwarzane w tym celu przez Administratora dane osobowe zawarte w formularzu zamA?wienia obejmujAi?? zakres niezbAi??dny dla jego realizacji. W zaleA?noAi??ci od dobrowolnie udzielonej zgody, Administrator danych moA?e przetwarzaAi?? dane uA?ytkownikA?w w celu przesyAi??ania im informacji handlowych drogAi?? elektronicznAi?? w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Ai??wiadczeniu usAi??ug drogAi?? elektronicznAi?? (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z pA?A?n. zm.). W stosunku do danych, ktA?re zbierane sAi?? za poAi??rednictwem formularzy zwiAi??zanych ze Ai??wiadczeniem wyspecjalizowanych usAi??ug (m.in. zakAi??adka ai??zUsAi??ugi) Inventive Logic s.c. jest podmiotem, ktA?remu zostaAi??o powierzone przetwarzanie danych osobowych i jest on jedynie poAi??rednikiem w nawiAi??zaniu wspA?Ai??pracy pomiAi??dzy uA?ytkownikiem a podmiotem Ai??wiadczAi??cym usAi??ugAi??. Dotyczy to w szczegA?lnoAi??ci: usAi??ug finansowych, ubezpieczeniowych, zwiAi??zanych z meldunkami za granicAi??, Ai??wiadczeniami socjalnymi.

3. Prawo dostAi??pu
UA?ytkownikowi przysAi??uguje prawo uzupeAi??niania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub staAi??ego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usuniAi??cia, jeA?eli sAi?? one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostaAi??y zebrane z naruszeniem przepisA?w prawa albo sAi?? juA? zbAi??dne do realizacji celu, dla ktA?rego zostaAi??y zebrane.
Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usuniAi??cia danych uA?ytkownika, jeA?eli ich zachowanie jest niezbAi??dne w celu realizacji roszczeAi?? lub jeA?eli wymagajAi?? tego obowiAi??zujAi??ce przepisy prawa.

4. DostAi??p do danych osA?b trzecich
Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych majAi?? bezpoAi??redni dostAi??p jedynie upowaA?nieni pracownicy lub wspA?Ai??pracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujAi??ce siAi?? obsAi??ugAi?? Serwisu, ktA?rym zostaAi??y udzielone stosowne peAi??nomocnictwa.
Dane osobowe uA?ytkownikA?w mogAi?? byAi?? udostAi??pniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiAi??zujAi??cych przepisA?w prawa, a w szczegA?lnoAi??ci wAi??aAi??ciwym organom wymiaru sprawiedliwoAi??ci.

5. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych
Administrator danych oAi??wiadcza, A?e przetwarza dane osobowe uA?ytkownikA?w zgodnie z ustawAi?? z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz A?e stosuje Ai??rodki techniczne i organizacyjne zapewniajAi??ce ochronAi?? przetwarzanych danych odpowiedniAi?? do zagroA?eAi?? oraz kategorii danych objAi??tych ochronAi??, a w szczegA?lnoAi??ci zabezpiecza dane osobowe uA?ytkownikA?w przed udostAi??pnieniem ich osobom nieupowaA?nionym, utratAi?? czy uszkodzeniem.

6. Mechanizm cookies
Administrator wykorzystuje Cookies WAi??asne i Inne Technologie w nastAi??pujAi??cych celach:
Konfiguracji serwisu
dostosowania zawartoAi??ci stron internetowych Serwisu do preferencji UA?ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu, rozpoznania urzAi??dzenia UA?ytkownika Serwisu oraz jego lokalizacjAi?? i odpowiednio wyAi??wietlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb, zapamiAi??tania ustawieAi?? wybranych przez UA?ytkownika i personalizacji interfejsu UA?ytkownika, zapamiAi??tania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treAi??ci, rozmiaru czcionki, wyglAi??du strony internetowej itp.
Uwierzyteniania uA?ytkownika w serwisie i zapewnienia sesji uA?ytkownika w serwisie utrzymania sesji UA?ytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dziAi??ki ktA?rej UA?ytkownik nie musi na kaA?dej podstronie Serwisu ponownie wpisywaAi?? loginu i hasAi??a, poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umoA?liwiajAi??c w szczegA?lnoAi??ci weryfikacjAi?? autentycznoAi??ci sesji przeglAi??darki,
optymalizacji i zwiAi??kszenia wydajnoAi??ci usAi??ug Ai??wiadczonych przez Administratora.
Realizacji procesA?w niezbAi??dnych dla peAi??nej funkcjonalnoAi??ci stron internetowych dostosowania zawartoAi??ci stron internetowych Serwisu do preferencji UA?ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczegA?lnoAi??ci pliki te pozwalajAi?? rozpoznaAi?? podstawowe parametry UrzAi??dzenia UA?ytkownika i odpowiednio wyAi??wietliAi?? stronAi?? internetowAi??, dostosowanAi?? do jego indywidualnych potrzeb.
ZapamiAi??tania lokalizacji uA?ytkownika poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umoA?liwiajAi??c w szczegA?lnoAi??ci dostosowanie dostarczanych informacji do UA?ytkownika z uwzglAi??dnieniem jego lokalizacji.
Analiz i badaAi?? oraz audytu oglAi??dalnoAi??ci tworzenia anonimowych statystyk, ktA?re pomagajAi?? zrozumieAi??, w jaki sposA?b UA?ytkownicy Serwisu korzystajAi?? ze stron internetowych Serwisu, co umoA?liwia ulepszanie ich struktury i zawartoAi??ci.
Aswiadczenia usAi??ug reklamowych dostosowania prezentowanych za poAi??rednictwem Serwisu reklam usAi??ug i produktA?w firm trzecich.
Zapewnienia bezpieczeAi??stwa i niezawodnoAi??ci serwisu.
Administrator usAi??ugi wykorzystuje Cookies ZewnAi??trzne i Inne Technologie w nastAi??pujAi??cych celach:
prezentowania treAi??ci multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, ktA?re sAi?? pobierane z zewnAi??trznego serwisu internetowego (m.in. vimeo.com, youtube.com, wrzuta.pl)
zbierania ogA?lnych i anonimowych danych statycznych za poAi??rednictwem narzAi??dzi analitycznych (m.in. Google Analytics) prezentowania reklam dostosowanych do preferencji UA?ytkownika z wykorzystaniem narzAi??dzia internetowej reklamy.

Zgodnie z obowiAi??zujAi??cymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z pA?A?n. zm.) uA?ytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostAi??pu plikA?w cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybA?r w oknie swojej przeglAi??darki.
Jak zarzAi??dzaAi?? plikami cookies – instrukcje producentA?w przeglAi??darek internetowych:
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

7. WyAi??Ai??czenie odpowiedzialnoAi??ci
Niniejsza Polityka PrywatnoAi??ci nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczAi??cych usAi??ug lub towarA?w innych podmiotA?w niA? Administratora danych, ktA?re zostaAi??y zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, goAi??cinnie, na zasadach wzajemnoAi??ci lub niesAi??uA?Ai??cych osiAi??gniAi??ciu efektu handlowego.
Administrator danych nie odpowiada za dziaAi??ania lub zaniechania uA?ytkownikA?w, skutkiem ktA?rych Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposA?b okreAi??lony w niniejszej Polityce PrywatnoAi??ci.
Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub wAi??aAi??ciwoAi??ci stron internetowych Serwisu, a takA?e zaprzestania dziaAi??alnoAi??ci, przeniesienia praw do serwisu oraz dokonania wszelkich czynnoAi??ci prawnych dozwolonych przez obowiAi??zujAi??ce przepisy prawa. Wszelkie czynnoAi??ci dokonywane przez Administratora danych nie mogAi?? naruszaAi?? praw uA?ytkownika.

8. Kontakt z Administratorem danych
Wszelkie dodatkowe pytania zwiAi??zane z PolitykAi?? PrywatnoAi??ci prosimy kierowaAi?? na adres Administratora danych, o ktA?rym mowa w pkt. I

9. Zmiany Polityki PrywatnoAi??ci
Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce PrywatnoAi??ci.
Data okreAi??lona poniA?ej jest datAi?? obowiAi??zywania Polityki PrywatnoAi??ci w ostatniej wersji.